windows安装shadowsocks服务端

Windows操作系统可以安装Shadowsocks服务端。Shadowsocks是一种代理工具,用于实现翻墙和网络加密,它有多个不同版本的实现,包括Python版、C版和Go版等。可以选择其中一个版本来在Windows上安装和运行Shadowsocks服务端。

2024-04-24 120 0 windows shadowsocks shadowsocks服务端 windows安装shadowsocks

windows搭建shadowsocks服务端

在Windows上搭建Shadowsocks服务端需要进行以下步骤:首先,你需要从Shadowsocks 的官方网站下载适用于 Windows 的服务器版本。

2024-03-22 129 0 windows shadowsocks 服务端

顶部